اعلانات معاونت آموزشی

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 99-۹8:
انتخاب واحد: ۹8/06/09 تا ۹8/06/21  حذف و اضافه: ۹8/07/06 تا ۹8/07/11 ثبت‌نام ورودی جدید: ۹8/0۶/۱۶ تا ۹8/07/11 
شروع کلاس‌ها: ۹8/06/23           پایان کلاس‌ها: ۹8/10/12
امتحانات پایان‌ترم: ۹8/10/14 الی ۹8/10/28

رشته‌های تحصیلی