اعلانات معاونت آموزشی

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-۹8:
انتخاب واحد: ۹8/۱۱/0۵ تا ۹8/۱۱/۱۰ حذف و اضافه: ۹8/۱۱/۲6 تا ۹8/۱۲/۰۱  ثبت‌نام ورودی جدید: ۹8/0۹/۰۱ تا ۹8/۱۱/۱۷
شروع کلاس‌ها: ۹8/۱۱/۱۲               پایان کلاس‌ها: ۹۹/۰۳/۲۲
امتحانات پایان‌ترم: ۹۹/۰۳/۲4 الی ۹۹/۰۴/۰۵

رشته‌های تحصیلی