اعلانات معاونت آموزشی

 تقویم آموزشی نیمسال تابستان سال تحصیلی ۹۸-۹۷:
انتخاب واحد: ۹8/04/08 الی ۹8/04/13
شروع کلاس‌ها: ۹8/04/15
حذف و اضافه: -
پایان کلاس‌ها: ۹8/05/24
امتحانات پایان‌ترم: ۹8/05/26 الی ۹8/05/31

رشته‌های تحصیلی