اعلانات معاونت آموزشی

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹:
انتخاب واحد: ۹۹/۰۷/۰۵ تا ۹۹/۰۷/۰۶ حذف و اضافه: ۹۹/07/۱۲   ثبت‌نام ورودی جدید: تا ۱۵ آبان تمدید شد
شروع کلاس‌ها: ۹۹/06/۲۹           پایان کلاس‌ها: ۹۹/10/۱۸
امتحانات پایان‌ترم: ۹۹/10/۲۰ الی ۹۹/1۱/۰۲

رشته‌های تحصیلی