اعضای هیات علمی دانشکده‌ی «دانشکده مهندسی برق»

الکترونیک

سیدعلی حسینی

سیدعلی حسینی

استادیار

دریافت رزومه
جلال حشمت‌پناه

جلال حشمت‌پناه

مربی

دریافت رزومه
علی رحمانی

علی رحمانی

استادیار

دریافت رزومه
الهام زارعی

الهام زارعی

استادیار

دریافت رزومه
آژنگ صائب

آژنگ صائب

مربی

دریافت رزومه
میثم  منسوب بصیری

میثم منسوب بصیری

استادیار

دریافت رزومه

قدرت

مجتبی بابایی

مجتبی بابایی

استادیار

دریافت رزومه
ناصر خدابخشی جوینانی

ناصر خدابخشی جوینانی

مربی

دریافت رزومه
محسن علیزاده بیدگلی

محسن علیزاده بیدگلی

استادیار

دریافت رزومه

کاردانی های برق

یاسمن زندی‌مهران

یاسمن زندی‌مهران

استادیار

دریافت رزومه
گلایول نظری‌گلپایگانی

گلایول نظری‌گلپایگانی

استادیار

دریافت رزومه

کامپیوتر

حامد  احمدی

حامد احمدی

مربی

دریافت رزومه
امیر اسمعیل زاده

امیر اسمعیل زاده

مربی

دریافت رزومه
مهسا بیگرضایی

مهسا بیگرضایی

مربی

دریافت رزومه
محمد رضا  جهانگیر

محمد رضا جهانگیر

استادیار

دریافت رزومه
نرگس حاجی زاده باستانی

نرگس حاجی زاده باستانی

استادیار

دریافت رزومه
مجید حق پرست

مجید حق پرست

دانشیار

دریافت رزومه
سیاوش خدام باشی

سیاوش خدام باشی

استادیار

دریافت رزومه
علیرضا ریواز

علیرضا ریواز

مربی

دریافت رزومه

کنترل

نسیم  بریمانی

نسیم بریمانی

استادیار

دریافت رزومه
ناصر طالبی

ناصر طالبی

استادیار

دریافت رزومه
الهه  مرادی

الهه مرادی

استادیار

دریافت رزومه

مخابرات

سیدابوالفضل حسینی

سیدابوالفضل حسینی

استادیار

دریافت رزومه
حمید خدابخشی

حمید خدابخشی

استادیار

دریافت رزومه
مهدی رمضان علاقه‌بند

مهدی رمضان علاقه‌بند

استادیار

دریافت رزومه
رامین شقاقی کندوان

رامین شقاقی کندوان

استادیار

دریافت رزومه
آرمین صائب

آرمین صائب

استادیار

دریافت رزومه
مسعود عطائی

مسعود عطائی

مربی

بازنشسته دریافت رزومه
پیمان کاتب

پیمان کاتب

مربی

دریافت رزومه
عباسعلی لطفی‌ نیستانک

عباسعلی لطفی‌ نیستانک

دانشیار

دریافت رزومه