اعضای هیات علمی دانشکده‌ی «دانشکده علوم انسانی»

گروه های آموزشی دانشکده‌ی «دانشکده علوم انسانی»

آموزش زبان انگلیسی

امیرحسین رحیمی

امیرحسین رحیمی

استادیار

دریافت رزومه
مروارید شیخ علیا لواسانی

مروارید شیخ علیا لواسانی

استادیار

دریافت رزومه
حمیدرضا کسیخان

حمیدرضا کسیخان

استادیار

دریافت رزومه
فرناز لطیف

فرناز لطیف

استادیار

دریافت رزومه
فرحناز لیاقت

فرحناز لیاقت

استادیار

دریافت رزومه

الهیات

محمد  جعفری هرندی

محمد جعفری هرندی

دانشیار

دریافت رزومه
جمشید جلالی شیجانی

جمشید جلالی شیجانی

دانشیار

دریافت رزومه
فاطمه  حسینی میر صفی

فاطمه حسینی میر صفی

استادیار

دریافت رزومه
محسن حیدرنیا

محسن حیدرنیا

استادیار

دریافت رزومه

تاریخ

علی اکبر خدری زاده

علی اکبر خدری زاده

استادیار

دریافت رزومه
فاطمه  رضایی شیرازی

فاطمه رضایی شیرازی

مربی

دریافت رزومه
محبوبه شرفی

محبوبه شرفی

دانشیار

دریافت رزومه
طیبه عارف نیا

طیبه عارف نیا

استادیار

دریافت رزومه
عمادالدین فیاضی

عمادالدین فیاضی

استادیار

دریافت رزومه

تربیت بدنی

سعیده شادمهری

سعیده شادمهری

استادیار

دریافت رزومه
حسین  شیروانی

حسین شیروانی

استادیار

دریافت رزومه
شهرام علم

شهرام علم

استادیار

دریافت رزومه
فروغ فتاحی

فروغ فتاحی

استادیار

دریافت رزومه
محمد حسین قزوینه

محمد حسین قزوینه

مربی

دریافت رزومه
شبنم  کلاهی

شبنم کلاهی

مربی

دریافت رزومه
سمیرا مشهودی

سمیرا مشهودی

استادیار

دریافت رزومه

زبان و ادبیات فارسی

مهناز رمضانی

مهناز رمضانی

استادیار

دریافت رزومه
راضیه  زواریان

راضیه زواریان

استادیار

دریافت رزومه
زهره  سرمد

زهره سرمد

استادیار

دریافت رزومه
هانیه صدری مجد

هانیه صدری مجد

استادیار

دریافت رزومه
شاهپرک فرحبخش

شاهپرک فرحبخش

استادیار

دریافت رزومه
سیده حورا  لقمان

سیده حورا لقمان

مربی

دریافت رزومه