اعضای هیات علمی دانشکده‌ی «دانشکده هنر و معماری»

گروه های آموزشی دانشکده‌ی «دانشکده هنر و معماری»

طراحی صنعتی و نقشه کشی عمومی

بهناز خیابانی

بهناز خیابانی

مربی

دریافت رزومه
شیده دانشور

شیده دانشور

مربی

دریافت رزومه
سارا فردپور

سارا فردپور

مربی

دریافت رزومه
نفیسه  قربانی

نفیسه قربانی

مربی

دریافت رزومه
امیر محسن مدنی

امیر محسن مدنی

استادیار

دریافت رزومه

گرافیک

صنم خواجه نوری

صنم خواجه نوری

مربی

دریافت رزومه
نسیم سلیمی الیزائی

نسیم سلیمی الیزائی

مربی

دریافت رزومه
مرجان صلواتی

مرجان صلواتی

مربی

دریافت رزومه
معصومه صمدی رازلیقی

معصومه صمدی رازلیقی

مربی

دریافت رزومه
بهاره مختاری

بهاره مختاری

مربی

دریافت رزومه
مریم مدنی

مریم مدنی

مربی

دریافت رزومه

معماری و شهرسازی

علی اکبری

علی اکبری

استادیار

دریافت رزومه
مهتا تاری

مهتا تاری

استادیار

دریافت رزومه
کیانوش حسنی

کیانوش حسنی

مربی

دریافت رزومه
زهرا خدایی

زهرا خدایی

استادیار

دریافت رزومه
محمد مهدی غیایی

محمد مهدی غیایی

استادیار

دریافت رزومه
احسان فتوحی

احسان فتوحی

استادیار

دریافت رزومه
رضا فراشی

رضا فراشی

مربی

دریافت رزومه
رضا فرمهینی فراهانی

رضا فرمهینی فراهانی

استادیار

دریافت رزومه
ملیکا متقی

ملیکا متقی

مربی

دریافت رزومه