اطلاعات تماس

 آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگارامام خمینی (ره) شهرری- مجتمع اصلی:

کیلومتر ۶ اتوبان تهران - قم (بزرگراه خلیج فارس) نرسیده به عوارضی، سمت راست، روبروی مرقد حضرت امام (ره)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام(ره) شهرری.

 تلفنخانه   ۹-۵۵۲۲۹۲۰۰

 ردیف

نام ونام خانوادگی

 فعالیت

تلفن مستقیم

تلفن داخلی 

۱

آقای دکتر احمری نژاد

معاون آموزش

۵۵۲۲۹۲۵۰

2251

۲

آقای دکتر نعمتیان

مدیر کل آموزش

۵۵۲۲۹۳۲۸

2249

۳

خانم دکتر کلاته

رئیس دبیرخانه هیات علمی

۵۵۲۲۹۲۵۶

۲۳۵۵

۴

خانمها مومن زاده و قهری

آقایان ملا و تقی زاده

دبیرخانه هیات علمی

۵۵۲۲۹۳۲۵

۲۲۵۲

۵

خانمها رحیمی، صادقی، میرزاخانی و خواجویی


کارشناسان آموزش

-

-

۶

آقای نیرومند

مسئول دفتر معاون آموزش

۵۵۲۲۹۲۵۰

۲۲۰۹

۷

آقای ماهری

خدمات آموزشی

-

۲۲۷۲

۸

آقای میرزایی

امتحانات کل

۵۵۲۲۹۲۴۸

۲۵۵۰

۹

آقای تقربی

رئیس اداره آموزش دانشکده علوم پایه و علوم انسانی

۵۵۲۲۹۳۲۲

۲۴۰۴

۱۰

خانم بهروز نام

امتحانات دانشکده علوم پایه

-

۲۴۲۵

۱۱

آقای جلالی

رئیس اداره آموزش دانشکده مهندسی برق

-

۲۶۰۷

۱۲

آقای هژبری

امتحانات دانشکده مهندسی برق

-

۲۶۱۷

۱۳

آقای رفیعی

رئیس اداره آموزش دانشکده فنی مهندسی

۵۵۲۲۹۲۵۵

-

۱۴

خانم کمالی

امتحانات دانشکده فنی مهندسی

-

۲۳۰۷

۱۵

آقای آتش تر

رئیس اداره آموزش دانشکده مدیریت و حسابداری

۵۵۲۲۹۲۴۷

۲۲۸۹

۱۶

خانم یادگاری

امتحانات دانشکده مدیریت و حسابداری

-

۲۲۹۹

۱۷

آقای حسن پور

رئیس اداره آموزش دانشکده علوم انسانی

۵۵۲۲۹۳۶۲

۲۶۰۷

۱۸

آقای احیایی پور

رئیس اداره آموزش ساختمان شیخ صدوق

۳۳۷۵۲۱۸۴

-