آئین نامه پذیرش بدون آزمون فارغ التحصیلان

تعداد بازدید:۱۶۰۷

براساس ابلاغیه شماره 21/732مورخ 1385/۰۳/23موضوع جلسه 1384/۱۱/16شورای هدایت استعدادهای درخشان ، دانشگاه آزاد اسلامی فارغ التحصیلان ممتاز مقطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته واحدهای دانشگاهی و مراکز آموزشی خود را براساس ضوابط و مقررات ذیل در مقطع کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشدناپیوسته در همان رشته و گرایش پذیرش می نماید.

ضوابط تعیین فارغ التحصیلان ممتاز مقطع کاردانی در مقطع کارشناسی ناپیوسته

ماده ۱: معدل کل حداقل ۱۸ داشته باشند.

دانشجویانی که دارای دروس معادلسازی شده باشند،اگر چه دارای معدل کل بالای ۱۸ باشند مشمول این آئین نامه نمی شوند.

دانشجویانی که از ماده ۴۷ آئین نامه آموزشی ( نیمسال جبرانی ) استفاده کرده باشند، مشمول این آئین نامه نمی شوند.

ماده ۲ : جزء ده درصد فارغ التحصیلان برتر براساس تعداد ثبت نام شدگان واحد دانشگاهی و یا مرکز آموزشی در رشته ذیربط و درسال ورود باشند.

تعداد ده درصد براساس ظرفیت دوره محاسبه می شود و در صورتیکه ده درصد محاسبه شده دارای اعشار باشد کوچکترین عدد صحیح بالاتر ملاک عمل قرار گیرد

رتبه اکتسابی داوطلب در آزمون ورودی مقطع کاردانی ملاک عمل قرار نمی گیرد.

ماده ۳ : حداکثر ظرف مدت چهار نیمسال فارغ التحصیل شده باشند.

۳-۱- دانشجویانی که از مرخصی بدون احتساب استفاده کرده اند در صورتی مشمول این آئین نامه می شوند که مجموع تعداد نیمسالهای تحصیلی آنها از چهار نیمسال تجاوز نکرده باشد.

۳-۲- در صورتیکه دانشجو پس از چهار نیمسال بتواند براساس ضوابط و مقررات آموزشی با اخذ درس معرفی به استاد در ترم تابستانی فارغ التحصیل شود مشمول این آئین نامه می گردد. بدیهی است ترم های تابستانی جزء نیمسالهای تحصیلی محسوب نمی شود.

۳-۳- فارغ التحصیلان رشته هایی که براساس سرفصل مصوب طول مدت تحصیل آنان حداقل پنج نیمسال تعریف شده باشد می توانند از مزایای این آئین نامه برخوردار شوند . ( این موضوع شامل دروس پیش نیاز دانشگاهی نمی شود و تنها شامل سرفصل مصوب ملاک عمل خواهد بود) .

ماده ۴ : فارغ التحصیلان واجد شرایط این آئین نامه در هر سال تحصیلی تنها برای یک بار و فقط در همان دوره امکان استفاده از این آئین نامه را خواهند داشت.

ماده ۵ : پذیرش دانشجو فقط در رشته همنام امکان پذیر است.

کلیه فارغ التحصیلان که برابر آئین نامه فوق شرایط فارغ التحصیلان ممتاز را دارند جهت پذیرش بدون آزمون به شرح ذیل می توانند نسبت به ثبت نام اقدام نمایند:

دانشنامه پایان تحصیلات آنها باید قبل از آبان ماه از سوی اداره امور فارغ التحصیلان دانشگاه صادرشده و برای اداره کل امور فارغ التحصیلان سازمان مرکزی ارسال شود، بنابراین کلیه فارغ التحصیلان که شرایط استفاده از این امتیاز را برابر آئین نامه های اعلام شده دارند باید نسبت به تکمیل مدارک مورد نیاز برای اعلام فراغت ازتحصیل حداکثر تا پانزدهم مهرماه هرسال اقدام نمایند تا پرونده فراغت از تحصیل آنها از سوی اداره آموزش برای اداره امور فارغ التحصیلان ارسال شده و امکان بررسی سوابق تحصیلی و صدور مدرک و ارسال دانشنامه برای سازمان مرکزی اداره کل امور فارغ التحصیلان فراهم گردد در غیر اینصورت هیچ گونه مسئولیتی متوجه اداره امور فارغ التحصیلان دانشگاه نخواهد بود .

ضوابط تعیین فارغ التحصیلان ممتاز مقطع کارشناسی ناپیوسته درمقطع کارشناسی ارشد

ماده ۱ : معدل کل حداقل ۱۷ داشته باشند.

دانشجویانی که دارای دروس معادلسازی شده باشند، اگر چه دارای معدل کل بالای ۱۷ باشند مشمول این آئین نامه نمی شوند.

دانشجویانی که از ماده ۴۷ آئین نامه آموزشی ( نیمسال جبرانی ) استفاده کرده باشند مشمول این آئین نامه نمی شوند.

ماده ۲ : جزء ده درصد فارغ التحصیلان برتر براساس تعداد ثبت نام شدگان واحد دانشگاهی و یا مرکز آموزشی در رشته ذیربط و در سال ورود باشند.

تعداد ده درصد براساس ظرفیت دوره محاسبه می شود و در صورتیکه ده درصد محاسبه شده دارای اعشار باشد کوچکترین عدد صحیح بالاتر ملاک عمل قرار گیرد

رتبه اکتسابی داوطلب درآزمون ورودی مقطع کارشناسی ناپیوسته ملاک عمل قرار نمی گیرد.

ماده ۳ : حداکثر ظرف مدت چهار نیمسال فارغ التحصیل شده باشند.

دانشجویانی که از مرخصی بدون احتساب استفاده کرده اند در صورتی مشمول این آئین نامه می شوند که مجموع تعداد نیمسالهای تحصیلی آنها از چهار نیمسال تجاوز نکرده باشد.

در صورتیکه دانشجو پس از چهار نیمسال بتواند براساس ضوابط و مقررات آموزشی با اخذ درس معرفی به استاد در ترم تابستانی فارغ التحصیل شود مشمول این آئین نامه می گردد . بدیهی است ترم های تابستانی جزء نیمسالهای تحصیلی محسوب نمی شود.

فارغ التحصیلان رشته هایی که براساس سرفصل مصوب طول مدت تحصیل آنان حداقل پنج نیمسال تعریف شده باشد می توانند از مزایای این آئین نامه برخوردار شوند .( این موضوع شامل دروس پیش نیاز دانشگاهی نمی شود و تنها سرفصل مصوب ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۴ : فارغ التحصیلان واجد شرایط این آئین نامه در هر سال تحصیلی تنها برای یک بار و فقط در همان دوره امکان استفاده از این آئین نامه را خواهند داشت.

ماده ۵ : پذیرش دانشجو فقط در رشته همنام امکان پذیر است.

کلیه فارغ التحصیلان که برابر آئین نامه فوق شرایط فارغ التحصیلان ممتاز را دارند جهت پذیرش بدون آزمون به شرح ذیل می توانند نسبت به ثبت نام اقدام نمایند:

دانشنامه پایان تحصیلات آنها باید قبل از آبان ماه از سوی اداره امور فارغ التحصیلان دانشگاه صادرشده و برای اداره کل امور فارغ التحصیلان سازمان مرکزی ارسال شود، بنابراین کلیه فارغ التحصیلان که شرایط استفاده از این امتیاز را برابر آئین نامه های اعلام شده دارند باید نسبت به تکمیل مدارک مورد نیاز برای اعلام فراغت از تحصیل حداکثر تا پانزدهم مهرماه هرسال اقدام نمایند تا پرونده فراغت از تحصیل آنها از سوی اداره آموزش برای اداره امور فارغ التحصیلان ارسال شده و امکان بررسی سوابق تحصیلی و صدور مدرک و ارسال دانشنامه برای سازمان مرکزی اداره کل امور فارغ التحصیلان فراهم گردد در غیر اینصورت هیچگونه مسئولیتی متوجه اداره امور فارغ التحصیلان دانشگاه نخواهد بود .

ضوابط تعیین فارغ التحصیلان ممتاز مقطع کارشناسی پیوسته در مقطع کارشناسی ارشد

ماده ۱ : معدل کل حداقل ۱۷ داشته باشد.

دانشجویانی که دارای دروس معادلسازی شده باشند ، اگر چه دارای معدل کل بالای ۱۷ باشند مشمول این آئین نامه نمی شوند.

دانشجویانی که از ماده ۴۷ آیین نامه آموزشی ( نیمسال جبرانی ) استفاده کرده باشند مشمول این آئین نامه نمی شوند.

۱-۳-فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ناپیوسته مشمول این آئین نامه نمی شوند.

ماده ۲ : جزء ده درصد فارغ التحصیلان برتر براساس ثبت نام شدگان واحد دانشگاهی و یا مرکز آموزشی در رشته ذیربط و در سال ورود باشند.

تعداد ده درصد براساس مجموع ظرفیت های دوره تمام وقت و پاره وقت محاسبه می شود و در صورتیکه ده درصد محاسبه شده دارای اعشار باشد کوچکترین عدد صحیح بالاتر ملاک عمل قرار گیرد.  

رتبه اکتسابی داوطلب درآزمون ورودی مقطع کارشناسی پیوسته ملاک عمل قرار نمی گیرد.

ماده ۳ : حداکثر ظرف مدت هشت نیمسال فارغ التحصیل شده باشند.

دانشجویانی که از مرخصی بدون احتساب استفاده کرده اند در صورتی مشمول این آئین نامه می شوند که مجموع تعداد نیمسالهای تحصیلی آنها از هشت نیمسال تجاوز نکرده باشد.

در صورتیکه دانشجو پس از هشت نیمسال بتواند براساس ضوابط و مقررات آموزشی با اخذ درس معرفی به استاد در ترم تابستانی فارغ التحصیل شود مشمول این آئین نامه می گردد. بدیهی است ترم های تابستانی جزء نیمسالهای تحصیلی محسوب نمی شود.

ماده ۴ : فارغ التحصیلان واجد شرایط این آئین نامه در هر سال تحصیلی تنها برای یک بار و فقط در همان دوره امکان استفاده از این آئین نامه را خواهند داشت.

ماده ۵ : پذیرش دانشجو فقط در رشته همنام امکان پذیر است.

کلیه فارغ التحصیلان که برابر آئین نامه فوق شرایط فارغ التحصیلان ممتاز را دارند جهت پذیرش بدون آزمون به شرح ذیل می توانند نسبت به ثبت نام اقدام نمایند:

دانشنامه پایان تحصیلات آنها باید قبل از آبان ماه از سوی اداره امور فارغ التحصیلان دانشگاه صادرشده و برای اداره کل امور فارغ التحصیلان سازمان مرکزی ارسال شود، بنابراین کلیه فارغ التحصیلان که شرایط استفاده از این امتیاز را برابر آئین نامه های اعلام شده دارند بایدنسبت به تکمیل مدارک مورد نیاز برای اعلام فراغت از تحصیل حداکثر تا پانزدهم مهرماه هرسال اقدام نمایند تا پرونده فراغت از تحصیل آنها از سوی اداره آموزش برای اداره امور فارغ التحصیلان ارسال شده و امکان بررسی سوابق تحصیلی و صدور مدرک و ارسال دانشنامه برای سازمان مرکزی اداره کل امور فارغ التحصیلان فراهم گردد در غیر اینصورت هیچگونه مسئولیتی متوجه اداره امور فارغ التحصیلان دانشگاه نخواهد بود .

 

آخرین ویرایش۰۸ مرداد ۱۳۹۸