بخشنامه‌ها

تعداد بازدید:۲۹۸۴

دستورالعمل اجرایی جذب دانش آموختگان دکترای تخصصی تحت پوشش بنیاد ملی نخبگان 

تعیین رکود و تشویق اعضا هیات علمی

اختصاص کد شناسه تدریس به اعضا هیات علمی تمام وقت، نیمه وقت و مدعو

تدریس اعضای هیآت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در واحد الکترونیکی

تعیین حداقل ساعت موظفی تدریس اعضای هیات علمی مامور در خارج از دانشگاه ازاد اسلامی

سقف تدریس هیات علمی تمام وقت و نیمه وقت

شیوه نامه ارزیابی امتحان جامکع دکتری تخصصی

صدور مجور تدریس مدرسان درس وصیت نامه

ضرورت ثبت نام اعضای هیات علمی تمام وقت وظیفه در فراخوان جذب

ضرورت ثبت نام اعضای هیات علمی تمام وقت وظیفه در فراخوان جذب-پیوست

موضوع مجاز بودن ادامه تحصیل مربیان در شبکه بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی و واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی

موضوع نحوه تاثیر امتیازات مندرج در دستورالعمل صدور مجوز تدریس اساتید درس وصیت نامه در ارتقاء اعضای هیات علمی

میزان درصد بورس اعضای هیآت علمی پذیرفته شده در دوره دکتری تخصصی دانشگاه با بیش از ۲۰ سال سابقه خدمت

نحوه تعیین تاریخ اجرای حکم استادیاری اعضای هیات علمی بورسیه و مامور به تحصیل

همکاری اعضای هیات علمی تمام وقت دانشگاه ازاد اسلامی وسایر دانشگاها و موسسات اموزش عال کشور به صورت نیمه وقت قرارداد ی یکساله در گروه های غیر پزشگی واحدهاو مراکز اموزشی دانشگاه

 

 

آخرین ویرایش۱۳ مهر ۱۳۹۷