تبدیل وضعیت استخدامی

 - آیین نامه تبدیل وضعیت بر اساس شناسنامه علمی

- آیین نامه تبدیل وضعیت بر اساس ارتقا