ممنوعیت تداخل تحصیلی دانشجویان (ثبت‌نام در مقطع جدید بدون داشتن مدرک تحصیلی مقطع قبلی)