غیر مجاز بودن اخذ دروس جهت ترمیم معدل برای دانشجویان با معدل کل بالاتر از ۱۴