بخشنامه لزوم اخذ دروس جبرانی دوره دکتری تخصصی-تابستان ۹۷