نحوه تحویل مدرک و گواهی آموزشی به اتباع غیرایرانی که از تحصیل انصراف داده‌اند