بخشنامه حذف درس به دلیل غیبت دانشجو در امتحان-تمامی مقاطع تحصیلی