بخشنامه ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه

 

بخشنامه ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه به شماره 30/76150 مورخ 1395/10/19

دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۱۹ دی ۱۳۹۵

مرجع تصویب : سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

کلید واژه ها: هیات علمی ارتقا