فرم تایید مقالات برای ارتقا اعضای هیات علمی

 

فرم تایید مقالات برای ارتقا اعضای هیات علمی به شماره ET-05-F002-v2

 

دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۱۵ تیر ۱۳۹۹

مرجع تصویب : دانشگاه آزاد یادگار امام خمینی (ره)

کلید واژه ها: هیات علمی ارتقا