بخشنامه ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی

 

بخشنامه ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی به شماره 30/64509 مورخ 1393/07/03

دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۰۳ مهر ۱۳۹۳

مرجع تصویب : سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

کلید واژه ها: هیات علمی ترفیع