دستورالعمل امتیازدهی فعالیت های آموزشی، پژوهشی، اجرایی برای ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی

 

دستورالعمل امتیازدهی فعالیت های آموزشی، پژوهشی، اجرایی برای ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی به شماره سند ET-04-I001

دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۱۵ تیر ۱۳۹۹

کلید واژه ها: هیات علمی ترفیع