شناسنامه خدمت فرایند پایه تشویقی اعضای هیات علمی

 

شناسنامه خدمت فرایند پایه تشویق هیات علمی به شماره سند ET-03-P001

دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۱۵ تیر ۱۳۹۹

مرجع تصویب : دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی

کلید واژه ها: هیات علمی تشویق پایه ترفیع