آیین نامه تعیین واحد محل خدمت اعضای هیات علمی گروه های علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در درون استان و طرح تعاون

ابلاغ آیین نامه تعیین واحد محل خدمت اعضای هیات علمی گروه های علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در درون استان و طرح تعاون به شماره 10/80425 مورخ 1398/12/12

دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۱۲ اسفند ۱۳۹۸

کلید واژه ها: هیات علمی انتقالی