پرداخت حق بیمه سهم کارکنان و اعضای هیات علمی جانباز و فرزند شهید

 
پرداخت حق بیمه سهم کارکنان و اعضای هیات علمی جانباز و فرزند شهید به شماره 50/10175 مورخ 1399/04/11

دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۱۱ تیر ۱۳۹۹

کلید واژه ها: هیات علمی مالیات حقوق