شیوه نامه شرح وظایف و نحوه انتخاب شورا و مدیران گروه های آموزشی در رشته های علوم پزشکی و غیرپزشکی

 
شرح وظایف و نحوه انتخاب شورا و مدیران گروه های آموزشی در رشته های علوم پزشکی و غیرپزشکی به شماره 10/9662 مورخ 1397/02/29

دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

مرجع تصویب : سازمان مرکزی

کلید واژه ها: هیات علمی مدیر گروه انتخابات