شناسه خدمت فرایند انتخابات مدیران گروه آموزشی

 

شناسه خدمت فرایند انتخابات مدیران گروه آموزشی به شماره ET-09-P001

دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۱۵ مرداد ۱۳۹۹

مرجع تصویب : دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی

کلید واژه ها: مدیر گروه انتخابات