بخشنامه شرح وظایف و نحوه انتخابات مدیران گروه های آموزشی

 

بخشنامه شرح وظایف و نحوه انتخابات مدیران گروه های آموزشی به شماره 10/9662 مورخ 1397/02/29

دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۲۹ تیر ۱۳۹۷

مرجع تصویب : سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

کلید واژه ها: مدیر گروه انتخابات