فرم گزارش عملکرد مدیران گروه در دوره گذشته

 

فرم گزارش عملکرد مدیران گروه در دوره گذشته به شماره ET-09-F003

دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۱۵ مرداد ۱۳۹۹

مرجع تصویب : دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی

کلید واژه ها: مدیر گروه انتخابات