آیین نامه‌ها و فرم‌ها- اساتید هیات علمی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
شناسنامه خدمت فرایند ارتقا اعضای هیات علمیاساتید هیات علمی۱۵ تیر ۱۳۹۹
شیوه نامه اجرایی ارتقای اعضای هیات علمیاساتید هیات علمی۰۸ آبان ۱۳۹۵
آیین نامه ارتقا اعضای هیات علمیاساتید هیات علمی۱۱ مرداد ۱۳۹۵
بخشنامه ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاهاساتید هیات علمی۱۹ دی ۱۳۹۵
فرم شناسنامه ارتقا اعضای هیات علمیاساتید هیات علمی
ارزیابی رعایت نظم و انضباط درسی و شئون آموزشیاساتید هیات علمی
شناسنامه خدمت فرایند ترفیع سالیانه اعضای هیات علمیاساتید هیات علمی۱۵ تیر ۱۳۹۹
بخشنامه ترفیع سالیانه اعضای هیات علمیاساتید هیات علمی۰۳ مهر ۱۳۹۳
دستورالعمل امتیازدهی فعالیت های آموزشی، پژوهشی، اجرایی برای ترفیع سالیانه اعضای هیات علمیاساتید هیات علمی۱۵ تیر ۱۳۹۹
شناسنامه خدمت فرایند پایه تشویقی اعضای هیات علمیاساتید هیات علمی۱۵ تیر ۱۳۹۹
بخشنامه پایه تشویقی اعضای هیات علمیاساتید هیات علمی۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵
فرم درخواست پایه تشویقی اعضای هیات علمیاساتید هیات علمی
شناسه خدمت فرایند انتخابات مدیران گروه آموزشیاساتید هیات علمی۱۵ مرداد ۱۳۹۹
بخشنامه شرح وظایف و نحوه انتخابات مدیران گروه های آموزشیاساتید هیات علمی۲۹ تیر ۱۳۹۷
فرم گزارش عملکرد مدیران گروه در دوره گذشتهاساتید هیات علمی۱۵ مرداد ۱۳۹۹
فرم برنامه و اهداف مدیران گروه آموزشیاساتید هیات علمی۱۵ مرداد ۱۳۹۹
فرم اطلاعات گروه آموزشیاساتید هیات علمی۱۵ مرداد ۱۳۹۹
شیوه نامه شرح وظایف و نحوه انتخاب شورا و مدیران گروه های آموزشی در رشته های علوم پزشکی و غیرپزشکیاساتید هیات علمی۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
پرداخت حق بیمه سهم کارکنان و اعضای هیات علمی جانباز و فرزند شهیداساتید هیات علمی۱۱ تیر ۱۳۹۹
آیین نامه تعیین واحد محل خدمت اعضای هیات علمی گروه های علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در درون استان و طرح تعاوناساتید هیات علمی۱۲ اسفند ۱۳۹۸