آیین نامه‌ها و فرم‌ها- اساتید هیات علمی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین نامه ارتقا اعضای هیات علمیاساتید هیات علمی۱۱ مرداد ۱۳۹۵
آیین نامه تعیین واحد محل خدمت اعضای هیات علمی گروه های علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در درون استان و طرح تعاوناساتید هیات علمی۱۲ اسفند ۱۳۹۸
ارزیابی رعایت نظم و انضباط درسی و شئون آموزشیاساتید هیات علمی
بخشنامه ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاهاساتید هیات علمی۱۹ دی ۱۳۹۵
بخشنامه پایه تشویقی اعضای هیات علمیاساتید هیات علمی۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵
بخشنامه ترفیع سالیانه اعضای هیات علمیاساتید هیات علمی۰۳ مهر ۱۳۹۳
بخشنامه شرح وظایف و نحوه انتخابات مدیران گروه های آموزشیاساتید هیات علمی۲۹ تیر ۱۳۹۷
پرداخت حق بیمه سهم کارکنان و اعضای هیات علمی جانباز و فرزند شهیداساتید هیات علمی۱۱ تیر ۱۳۹۹
دستورالعمل امتیازدهی فعالیت های آموزشی، پژوهشی، اجرایی برای ترفیع سالیانه اعضای هیات علمیاساتید هیات علمی۱۵ تیر ۱۳۹۹
شناسنامه خدمت فرایند ارتقا اعضای هیات علمیاساتید هیات علمی۱۵ تیر ۱۳۹۹
شناسنامه خدمت فرایند پایه تشویقی اعضای هیات علمیاساتید هیات علمی۱۵ تیر ۱۳۹۹
شناسنامه خدمت فرایند ترفیع سالیانه اعضای هیات علمیاساتید هیات علمی۱۵ تیر ۱۳۹۹
شناسه خدمت فرایند انتخابات مدیران گروه آموزشیاساتید هیات علمی۱۵ مرداد ۱۳۹۹
شیوه نامه اجرایی ارتقای اعضای هیات علمیاساتید هیات علمی۰۸ آبان ۱۳۹۵
شیوه نامه اجرایی معادل سازی ساعت موظف تدریس اعضای هیات علمی تمام وقت با فعالیت های فرهنگی اموزشی ،پژوهشی واجراییاساتید هیات علمی۲۶ مهر ۱۳۹۵
شیوه نامه شرح وظایف و نحوه انتخاب شورا و مدیران گروه های آموزشی در رشته های علوم پزشکی و غیرپزشکیاساتید هیات علمی۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
فرم اطلاعات گروه آموزشیاساتید هیات علمی۱۵ مرداد ۱۳۹۹
فرم برنامه و اهداف مدیران گروه آموزشیاساتید هیات علمی۱۵ مرداد ۱۳۹۹
فرم تایید مقالات برای ارتقا اعضای هیات علمیاساتید هیات علمی۱۵ تیر ۱۳۹۹
فرم درخواست پایه تشویقی اعضای هیات علمیاساتید هیات علمی