مطالب مرتبط با کلید واژه

ارتقا


ارتقا مرتبه علمی

مدارک و مستندات لازم برای ارتقا اعضای هیات علمی   متقاضی ارتقای مرتبه  فرم های مربوطه را تکمیل و با مستندات کامل به دبیرخانه هیات علمی تحویل نمایند در زیر فرایند ارتقای مرتبه مشاهده می شود. (با کلیک بر روی شماره هر فرم ...